preventívne prehliadky

Preventívne prehliadky zahrnuté v zdravotnom poistení
Očkovania:
Do dovŕšenia 1 roku:
á 2 mesiacezáškrt, tetanus, čierny kašeľ, Hemoph. Infl. B, žltačka B, obrna, Pneumokoky – 3x do dovŕšenia 1 roka 
15 mes.rubeola, mumps, osýpky 
Po dovŕšení 2. roku
 prehliadka bez odberu a očkovania 
Po dovŕšení 4. roku
 prehliadka bez odberu a očkovania 
Po dovŕšení 5. roku
 záškrt, tetanus, čierny kašeľ, obrna 
Po dovŕšení 8. roku
 prehliadka bez odberu a očkovania 
Po dovŕšení 10. roku
 rubeola, mumps, osýpky, odber krvi na cholesterol 
Po dovŕšení 12. roku
 obrna, záškrt, tetanus, čierny kašeľ 
Po dovŕšení 14. roku
 prehliadka bez odberu a očkovania 
Po dovŕšení 16. roku
 odber krvi na cholesterol a TAG 
   
Pri všetkých preventívnych prehliadkach – chemické vyšetrenie moču