cenník

Cenník lekárskych výkonov
neuhrádzaných poisťovňou
od 4/2015

Prehliadky a potvrdenia:
1.Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla(Z02.4)25 €
2.Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na držanie, nosenie zbrane a streliva(Z02.7)25 €
3.Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti do predškolského a školského zariadenia(Z02.0)5 €
4.Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti do tábora, školy v prírode, šport, internát(Z02.8)5 €
5.Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, let lietadlom a pod.(Z02.8)5 €
6.Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pred prácou a štúdiom v zahraničí20 €
7.Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializovaný kurz(Z02.8)15 €
8.Vystavenie zdravotného preukazu, prehliadky osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti(Z02.7), nezahŕňa mikrobiologické vyšetrenie podľa cenníka laboratória10 €
Výkony pre zamestnávateľa
1.Vstupná a periodická prehliadka v súvislosti s výkonom povolania(Z02.1)15€
2.Posúdenie spôsobilosti na prácu s výnimkou prehliadky podľa osobitných predpisov(Z02.8)5 €
Výkony na žiadosť pacienta
1.Komplexné vyšetre pred aplikáciou očkovacej látky, nehradenej z poistenia, pred cestou do zahraničia a pod.(Z02.8)15 €
2.Doplnkové očkovanie-aplikácia očkovacej látky(Z02.8)5 €
3.OOdber krvi na vlastnú žiadosť bez doplatku vyšetrenia podľa cenníka laboratória5 €
4.Klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky(Z04.0)5 €
5.Vyšetrenie pacienta bez poistenia v zmluvných poisťovniach(Z02.9)20€
6.CRP test mimorajónny pac. 6€, streptokok vyšetrenie rýchlym testom 5€
7.Preventívna prehliadka na vlastnú žiadosť mimo časového intervalu(Z02.8)10€
8.Nastreľovanie náušníc(Z41.3)15€
9.Vyšetrenie pacienta v domácom prostredí v pracovný deň 40€, víkend, sviatok 60€
10.Konzultácia na žiadosť pacienta10€
Administratívne výkony:
1.Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave na rôzne účely(Z02.7)5 €
2.Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta(Z02.8)5 €
3.Potvrdenie návštevy ambulancie rodičovi1 €
4.Vystavenie náhradného tlačiva, PN pri strate, storne, strata receptu a pod.(Z02.8)2 €
5.Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie na žiadosť občana(Z02.8)5 €
6.Potvrdenie o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne(Z02.7)10€
7.Ospravedlnenka1€