Cenník lekárskych výkonov
neuhrádzaných poisťovňou
od 4/2015

Prehliadky a potvrdenia:

1.

Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla(Z02.4)

25 €

2.

Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na držanie, nosenie zbrane a streliva(Z02.7)

25 €

3.

Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti do predškolského a školského zariadenia(Z02.0)

5 €

4.

Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti do tábora, školy v prírode, šport, internát(Z02.8)

5 €

5.

Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, let lietadlom a pod.(Z02.8)

5 €

6.

Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pred prácou a štúdiom v zahraničí

20 €

7.

Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializovaný kurz(Z02.8)

15 €

8.

Vystavenie zdravotného preukazu, prehliadky osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti(Z02.7), nezahŕňa mikrobiologické vyšetrenie podľa cenníka laboratória

10 €


Výkony pre zamestnávateľa

1.

Vstupná a periodická prehliadka v súvislosti s výkonom povolania(Z02.1)

15€

2.

Posúdenie spôsobilosti na prácu s výnimkou prehliadky podľa osobitných predpisov(Z02.8)

5 €


Výkony na žiadosť pacienta

1.

Komplexné vyšetre pred aplikáciou očkovacej látky, nehradenej z poistenia, pred cestou do zahraničia a pod.(Z02.8)

5 €

2.

Doplnkové očkovanie-aplikácia očkovacej látky(Z02.8)

5 €

3.

OOdber krvi na vlastnú žiadosť bez doplatku vyšetrenia podľa cenníka laboratória

5 €

4.

Klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky(Z04.0)

5 €

5.

Vyšetrenie pacienta bez poistenia v zmluvných poisťovniach(Z02.9)

20€

6.

CRP test mimorajónny pac. 6€, streptokok vyšetrenie rýchlym testom 5€

7.

Preventívna prehliadka na vlastnú žiadosť mimo časového intervalu(Z02.8)

10€

8.

Nastreľovanie náušníc(Z41.3)

15€

9.

Vyšetrenie pacienta v domácom prostredí v pracovný deň 40€, víkend, sviatok 60€

8.

Konzultácia na žiadosť pacienta

10€


Administratívne výkony:

1.

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave na rôzne účely(Z02.7)

5 €

2.

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta(Z02.8)

5 €

3.

Potvrdenie návštevy ambulancie rodičovi

1 €

4.

Vystavenie náhradného tlačiva, PN pri strate, storne, strata receptu a pod.(Z02.8)

2 €

5.

Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie na žiadosť občana(Z02.8)

5 €

5.

Potvrdenie o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne(Z02.7)

10€

5.

Ospravedlnenka

1€